Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.niecukrzymy.pl

Strona została opublikowana dnia 21.04.2021.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne niezgodne z ustawą

Wyłączenia

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową prosimy o kontakt sekretariatem:

sekretariat@gcz.gdynia.pl

+48 58 88 08 322

Każdy ma prawo tą drogą:

 • Złożyć wniosek o udostępnienie niedostępnej informacji.
 • Złożyć żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu.
 • Złożyć żądanie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego dostępu np. opisanie zawartości filmu nagranego bez audio deskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • Dane osoby zgłaszającej żądanie.
 • Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi.
 • Sposób kontaktu.
 • Wskazanie preferowanego sposobu dostęp, jeśli wniosek dotyczy alternatywnego udostępnienia informacji.

Podmiot publiczny zobowiązany jest:

 • Zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni.
 • Zawiadomić osobę składającą wniosek, jeśli termin zrealizowania żądania nie jest możliwy do realizacji.
 • Podać termin, w którym spełnienie żądania jest możliwe, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji, jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia – Budynek Hossa, II piętro

W budynku na 2 piętrze znajdują się:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
 • Sekretariat i biura Gdyńskiego Centrum Zdrowia

Wejście i ciągi komunikacyjne

 • Główne wejście usytuowane od frontu budynku zapewnia swobodny dostęp z poziomu chodnika bez ograniczeń architektonicznych. Drzwi automatyczne, pod zadaszeniem.
 • W holu budynku znajduje się recepcja z bezpośrednią możliwością kontaktu z pracownikiem.
 • Przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Na powierzchni korytarza nie znajdują się progi ani schody, które mogły by utrudnić przemieszczanie się – pozbawione barier architektonicznych.
 • Dla osób na wózkach dostępne są trzy windy, które umożliwiają przejazd do przestrzeni zajmowanej przez Gdyńskie Centrum Zdrowia.
 • Korytarze i schody mają szerokość umożliwiającą swobodne poruszanie się.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze, w pobliżu windy.

Pies przewodnik

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Miejsca parkingowe

Bezpośrednio przed wejściem do budynku wydzielone jest 6 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Tłumacz języka migowego

W sekretariacie Gdyńskiego Centrum Zdrowia można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Logotyp funduszu europejskiego
Logotyp Rzeczpospolita Polska
logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Logotyp Unii Europejskiej